Jednodniowe szkolenie z wykorzystaniem formy warsztatowej z zakresu przygotowania przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów e-zamówień w Polsce

Jednodniowe szkolenie z wykorzystaniem formy warsztatowej z zakresu przygotowania przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów e-zamówień w Polsce


Czas trwania 1 dzień (łącznie 8 godzin lekcyjnych) 
Grupy: min 8 os., max 16 os.
Dodatkowe informacje: 2 x przerwa kawowa i 1 x przerwa obiadowa
Certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego. 
Terminy: 
05.08.2022
27.09.2022
20.10.2022
21.11.2022
12.12.2022

Jednodniowe szkolenie z wykorzystaniem formy warsztatowej z zakresu przygotowania przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów e-zamówień w Polsce 
1. Przepisy regulujące udzielanie e-zamówień Polsce; 
2. Pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach publicznych; 
3. Przygotowanie oferty; 
4. Wyszukiwanie ogłoszeń ; 
5. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu; 
 

DORADZTWO PRAWNE

Przedsiębiorstwo może skorzystać z min 10 godzin doradztwa. Ilość godzin będzie dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Za godzinę doradztwa uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Doradcami są tylko adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem.
I
Doradztwo bezpośrednio związane ze szkoleniami, polegające na pogłębieniu zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniach.
II
Doradztwo polegające na wsparciu przedsiębiorców lub ich pracowników w zagadnieniach związanych z tematyką zamówień publicznych, np. omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy lub udziałem w którym jest zainteresowany przedsiębiorca, korzystający z doradztwa w ramach projektu.
W trakcie doradztwa przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie np. omówienia wątpliwości z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzenia wniosku o protokół z otwarcia ofert, konsultacje w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, konsultacje w zakresie ewentualnej realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji) oraz doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień
W związku z epidemią Covid - 19 najbliższe szkolenia będą odbywały się w formie szkoleń on-line.
Szkolenia będą prowadzone na żywo przez trenerów dokładnie z taką samą zawartością merytoryczną jak szkolenia stacjonarne. Współpracę zdalną zapewniają specjalne narzędzia, z których korzystać będzie każdy uczestnik szkolenia na swoim komputerze, w biurze lub w domu.
Nie trzeba nic instalować, wystarczy stabilne łącze internetowe, aby w pełni skorzystać z całej wiedzy dostarczanej przez ekspertów.
Logo Unii Europejskiej