Dwudniowe szkolenia ogólne z elementami warsztatu, z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne

Dwudniowe szkolenia ogólne z elementami warsztatu, z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego


Czas trwania: 2 dni (łącznie 16 godzin lekcyjnych) 
Grupy: min 8 os., max 16 os.
Dodatkowe informacje: 2 x przerwa kawowa i 1 x przerwa obiadowa (każdego dnia)
Certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego. 
Terminy:
05-06.09.2022

Zagadnienia ogólne

1.  Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce,
2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych,
3. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień,
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
5. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
6. Istota zamówień na usługi społeczne – rodzaj, forma, wymagania proceduralne,
7. Stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne,
8. Przygotowanie oferty,
9. Proces oceny ofert,
10. Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
11. Środki ochrony prawnej, 

Część Warsztatowa

1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu, 
2. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu,
3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
4. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum,
5. Zlecanie zamówienia podwykonawcom, 
6. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowlane)
7. Korespondencja z zamawiającym na etapie oceny i badania ofert; 
8. Procedura składania odwołania. 

Zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego

1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i jego podstawowe cechy, definicja przedsiębiorcy a przepisy dot. PPP, uczestnicy przedsięwzięć PPP, PPP a tradycyjne formy realizacji inwestycji, podział ryzyka, mechanizmy wynagradzania, koncesja jako jedna z form PPP; 
2. Przygotowanie projektu PPP,  
3. Wybór partnera prywatnego (główne założenia, dialog konkurencyjny jako tryb rekomendowany w przypadku projektów PPP); 
4. Gdzie można znaleźć więcej o PPP, 
5. Rola MFiPR - centralna jednostka PPP w Polsce, wsparcie dla podmiotów publicznych, monitoring rynku PPP i inne zadania określone w ustawie o PPP,

DORADZTWO PRAWNE

Przedsiębiorstwo może skorzystać z min 10 godzin doradztwa. Ilość godzin będzie dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Za godzinę doradztwa uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Doradcami są tylko adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem.
I
Doradztwo bezpośrednio związane ze szkoleniami, polegające na pogłębieniu zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniach.
II
Doradztwo polegające na wsparciu przedsiębiorców lub ich pracowników w zagadnieniach związanych z tematyką zamówień publicznych, np. omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy lub udziałem w którym jest zainteresowany przedsiębiorca, korzystający z doradztwa w ramach projektu.
W trakcie doradztwa przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie np. omówienia wątpliwości z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzenia wniosku o protokół z otwarcia ofert, konsultacje w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, konsultacje w zakresie ewentualnej realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji) oraz doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień
W związku z epidemią Covid - 19 najbliższe szkolenia będą odbywały się w formie szkoleń on-line.
Szkolenia będą prowadzone na żywo przez trenerów dokładnie z taką samą zawartością merytoryczną jak szkolenia stacjonarne. Współpracę zdalną zapewniają specjalne narzędzia, z których korzystać będzie każdy uczestnik szkolenia na swoim komputerze, w biurze lub w domu.
Nie trzeba nic instalować, wystarczy stabilne łącze internetowe, aby w pełni skorzystać z całej wiedzy dostarczanej przez ekspertów.
Logo Unii Europejskiej