Doradztwo

Doradztwo


Doradztwo polegające na wsparciu przedsiębiorców lub ich pracowników w zagadnieniach związanych z tematyką zamówień publicznych, np. omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy lub udziałem w którym jest zainteresowany przedsiębiorca, korzystający z doradztwa w ramach projektu.

 W trakcie doradztwa przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie np. omówienia wątpliwości z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzenia wniosku o protokół z otwarcia ofert, konsultacje w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, konsultacje w zakresie ewentualnej realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji) oraz doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień. 

Przedsiębiorstwo może skorzystać z min 10 godzin doradztwa. Ilość godzin będzie dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Za godzinę doradztwa uznaje się godzinę zegarową (60 minut). Doradcami są tylko adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem. 

Logo Unii Europejskiej